โปรโมชั่น Net Condo Plus

**เปลี่ยนแปลงค่าแรกเข้าจากเดิม 650 บาท เป็น 890 บาท มีผล 1 ก.ย. 61**